N̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼è̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ắ̼t̼

0
N̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼è̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ắ̼t̼

T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼.̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼.̼.̼

Cháu Trương Quang D. đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong.

C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼.̼,̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼è̼o̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼;̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼.̼

Chủ quán bánh xèo Nguyễn Thị Ánh Tuyết

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ả̼y̼ ̼c̼á̼,̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼x̼ẻ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼…̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Thanh niên Võ Văn Đ. cũng bị chủ đánh đến gãy ngón chân.

C̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ê̼ ̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼”̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼è̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼D̼.̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼ở̼ ̼b̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼”̼.̼

Vết th.ư.ơ.ng dài trên tay cháu D. nghi do bà chủ quán gây nên.

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼D̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼”̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼;̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼è̼o̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼B̼á̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼

Leave A Reply

Your email address will not be published.